dejavnosti

Visoka kvaliteta, ki jo nudimo našim naročnikom, je plod dolgoletnega poznavanja problematike na področju Zasebnega varovanja, ter iskanje optimalnih rešitev in skrb za vsakega naročnika.

[ GVS | dejavnosti ]

Storitve in dejavnosti našega podjetja

Tudi sodobno fizično varovana in tehnično opremljena podjetja so lahko ranljiva, ker varnosti ne posvečajo dovolj pozornosti v svojih organizacijskih predpisih in ker zavesti o varnem poslovanju ne znajo vgraditi v kulturo podjetja.

Pri varnosti kot osnovni človekovi potrebi gre za občutek brezskrbnosti glede na ogroženost, ki mu lahko preti. Da je varnost pomemben dejavnik v vseh pomembnih in rastočih podjetjih govori dejstvo, da je na trgu veliko varnostnih podjetij, ki nudijo storitve varovanja.

Osnovno vodilo pri izvajanju storitev je izpopolniti pričakovanja uporabnikov do te mere, da se bodo opravljene storitve po svoji celovitosti, kakovosti in zanesljivosti kazale v prepoznavni luči in kot zgled Slovenski varnostni stroki.

S pristopom katerega smo izbrali želimo povečati ugled dejavnosti kot celote, kakor tudi raven splošne varnostne kulture med našimi zaposlenimi in uporabnikom.

 

Fizično varovanje

Storitve fizičnega varovanja v našem podjetju opravljajo osebe, katere izpolnjujejo Zakonska merila in so strokovno usposobljeni za posamezna delovna področja. Pri osebah želimo doseči, da dosežejo potrebe po samouresničevanju, kot je želja po osebnem razvoju in uresničevanju svojih zmožnostih na delovnem mestu. Osebni razvoj posameznika je v veliki meri soodvisna tudi od pravilnega vodenja in aktivne vloge tako odgovornih oseb kot posameznika do uresničitve skupnega cilja, ki pa se izrazi v zadovoljstvu kupca. Optimalno varnost se zagotovi s kombinacijo posameznih ukrepov na varovanem območju ali objektu in s kombinacijo fizičnega in tehničnega varovanja.  

 

Tehnično varovanje

Prepoznava naročnikovih potreb in zahtev po varovanju premoženja je osnova za načrtovanje optimalne rešitve varovanja. Tehnične rešitve obsegajo različne posamezne sisteme kot so na primer sistem za zgodnje odkrivanje vloma, požarno varovanje, pristopna kontrola, video nadzorni sistem... V osebnem razgovoru se te rešitve uskladijo z naročnikovimi potrebami in možnostmi, ki jih ponuja tehnično varovanje. Sistemi se medsebojno dopolnjujejo in omogočajo, v združevanju s fizičnim varovanjem, optimalno rešitev varovanja ljudi in premoženja. Za potrebe naročnika se izdela ponudba in po potrebi tudi projektna dokumentacija.

 

Varovanje javnih zbiranj

Imetnik licence za varovanje javnih zbiranj se je dolžan pred prevzemom izvedbe varovanja seznaniti z obsegom javnega zbiranja in s pričakovanim številom udeležencev, ter izdelati oceno stopnje tveganja, ki je temeljni dokument za opredelitev obsega varovanja javnega zbiranja. Organizator je dolžan sodelovati pri njeni izdelavi in posredovati podatke za izdelavo ocene stopnje tveganja.